วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อสม.ดีเด่นระดับเขต 10 ประจำปี 2555

นางนงนุช   บุญวิเศษ
อสม.ดีเด่นระดับเขต 10 ประจำปี 2555
สาขาสุขภาพจิตในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

บทความที่ได้รับความนิยม